Morning Mug: Happy Valentine’s Day!

Photo by Erica Sherman