Morning Mug: Still Waters…

Photo by Vladimir Korostyshevskiy

search